Eix 1

Propòsit i plantejaments institucionals

Veure criteris

Criteri 4

Orientació a desenvolupar competències per a fer i per a conèixer ​

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 4.1 Com s’incorpora al centre educatiu el desenvolupament de les competències per a fer i per a conèixer de tots els infants i joves a través dels continguts del currículum?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Explicitació dels objectius d'aprenentatge de les competències per a fer i per a conèixer, a classe i a través de l’itinerari personal de cada infant. 

  - Existència de processos establerts per assegurar la incorporació, de forma transversal, d’una varietat de continguts de fer i de conèixer a les experiències d’aprenentatge.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Existència d’aliances pedagògiques amb diverses institucions i professionals de la comunitat. 

  - Existència de canals i processos per explicitar els objectius d'aprenentatge de les competències per a fer i per a conèixer, a classe i a través de l’itinerari personal de cada infant.

  - Existència d’espais dedicats a la lliure creació artística.

  - Ús de les habilitats de comunicació i mediació en la resolució de conflictes.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 4.2 Com s’incorpora al centre educatiu el desenvolupament de les competències per a fer i per a conèixer de tots els infants i joves a través de les metodologies d’aprenentatge emprades?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Existència de processos i recursos destinats a determinar un pla TAC i oferir formació als docents.

  - Inclusió del treball globalitzat com a eix curricular principal al PEC.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Ús generalitzat de metodologies actives en el desenvolupament de les competències per a fer i per a conèixer.

  - Integració de programes transversals al centre (per exemple, ràdio, teatre, revista escolar, coral, grups instrumentals…).

  RESULTATS OBSERVATS

 • 4.3 Com s’incorpora al centre educatiu el desenvolupament de les competències per a fer i per a conèixer de tots els infants i joves a través dels diferents processos d’avaluació, autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Existència de processos d’avaluació coherents amb el desenvolupament de les competències corresponents.

  - Existència de processos de contrast i valoració dels resultats de les proves externes (competències bàsiques) i de contrast amb els resultats acadèmics d’altres centres de complexitats diverses.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Participació dels infants i joves en processos d’avaluació, autoavaluació i coavaluació que inclouen les competències per a fer i per a conèixer.

  - Incorporació de les famílies, si s’escau i depenent de l’edat de l’alumnat, en el contrast d’evidències, dins l’àmbit no estrictament escolar, del progrés de les competències per a fer i per a conèixer.

  - Establiment del grau d’implantació de l’avaluació formal per competències de l’àmbit metodològic i comunicatiu, per tal de tenir una primera dada bàsica de diagnòstic que serveixi per marcar objectius de millora.

  - Ús d’instruments d’observació i registre de competències per a fer i per a conèixer.

  - Resultats de l’avaluació de competències bàsiques valorades en relació al context del mateix centre.

  RESULTATS OBSERVATS