Eix 1

Propòsit i plantejaments institucionals

Veure criteris

Criteri 3

Orientació a desenvolupar competències per a conviure

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 3.1 Com s’incorpora al centre educatiu el desenvolupament de competències per a conviure de tots els infants i joves a través dels continguts del currículum, particularment els vinculats a cultura i educació en valors socials, cívics i ètics?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Explicitació dels objectius d'aprenentatge de les competències per a conviure, al grup classe i a través de l’itinerari personal de cada infant o jove. 

  - Desenvolupament en les programacions dels objectius competencials vinculats a la cultura i a l’educació en valors socials, cívics i ètics.

  - Existència de processos participatius i democràtics que garanteixen el treball educatiu de temes relacionats amb l'entorn social i la sostenibilitat.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Plantejament de projectes escolars que impliquen participació en la comunitat i que tenen impacte social.

  - Percentatge de dedicació a activitats d’aprenentatge tècniques versus activitats que provenen del món real [percentatge d’activitats d’entrenament i percentatge d’activitats d’aplicació.]

  - Percentatge de participació dels infants i joves en activitats individuals i col·lectives funcionals i de servei. 

  RESULTATS OBSERVATS

 • 3.2 Com s’incorpora al centre educatiu el desenvolupament de competències per a conviure de tots els infants i joves a través de metodologies d’aprenentatge participatives i cooperatives?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Existència d’una formació docent específica sobre treball globalitzat o altres metodologies relacionades.

  - Identificació, en les normes d’organització i funcionament de centre, de pràctiques de reconciliació, rehabilitació i compromís per a la resolució de conflictes, amb mecanismes d’autocontrol de l’alumnat.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Incorporació del treball col·laboratiu/cooperatiu (projectes, tallers…) de manera explícita a la vida quotidiana del centre. 

  - Ús generalitzat de metodologies actives per al desenvolupament de les competències per a conviure en totes les àrees del currículum: treball per projectes, treball en equip, suport entre iguals.

  - Existència de processos per afavorir la corresponsabilització en les tasques de gestió i organització del centre (gestió de la biblioteca, del pati, del menjador, etc.).

  - Realització d’activitats de grup internivells de caràcter esportiu, musical, teatral, lúdic…, que possibilitin la convivència de manera natural i ocupin temps, motivin l’esforç i comportin satisfacció i reconeixement.

  - Existència d’un consell d’escola dels infants i joves.

  - Percentatge de participació de les famílies i la comunitat en projectes i activitats de l’entorn de l’escola i de la comunitat.

  - Nivell de participació dels infants i joves en comissions mixtes funcionals (manteniment del centre, servei a la comunitat, etc.).

  - Participació de l’alumnat (mediació) en la resolució de conflictes.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 3.3 Com s’incorpora al centre educatiu el desenvolupament de competències per a conviure de tots els infants i joves a través dels diferents processos d’avaluació, autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Existència de processos d’avaluació coherents amb les competències per a conviure i habitar el món.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Participació dels infants i joves en processos de coavaluació que inclouen les competències per a conviure.

  - Incorporació de les famílies, si s’escau i depenent de l’edat de l’alumnat, en el contrast d’evidències, dins l’àmbit no estricament escolar, del progrés de les competències per a conviure.

  - Establiment del grau d’implantació de l’avaluació formal per competències de l’àmbit convivencial, per tal de tenir una primera dada bàsica de diagnòstic que serveixi per marcar objectius de millora.

  - Ús d’instruments d’observació i registre de les competències per a conviure.

  RESULTATS OBSERVATS