Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 11

La funció de l’avaluació

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 11.1 Al centre educatiu, de quina manera l’avaluació serveix per millorar les experiències d’aprenentatge i regular les pràctiques docents?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos establerts perquè l’avaluació serveixi per regular/millorar l’activitat d’aprenentatge.

  - Processos avaluadors en els que es diferencia clarament la recollida d’evidències sobre el procés d’aprenentage i els resultats de cada alumne (què ha aprés i com ho ha aprés) de la valoració que se’n fa sobre uns objectius generals o estàndards (avaluació normativa) i sobre les capacitats de cada un dels infants i joves (avaluació criterial).

  - Processos establerts per valorar el procés i els resultats dels aprenentatges de l'alumnat segons les capacitats singulars de cadascun dels infants i joves (avaluació criterial).

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Processos per explicitar els objectius de l’activitat d’aprenentatge.

  - Ús d’eines i processos de coavaluació i autoavaluació per millorar l’experiència d’aprenentatge i desenvolupar la metacognició a través d’aquesta activitat.

  - Tipus d’evidències i instruments utilitzats per a l’avaluació de l’activitat, per exemple: 

  • Portafolis.
  • Quaderns de bitàcola.
  • Proves.
  • Rúbriques.
  • Treballs.
  • Pautes d’observació.
  • Graelles.
  • Bases d’orientació.
  • Mapes conceptuals.
  • Qüestionari KPSI.

  - Processos d’avaluació de l’activitat, per exemple:

  • El docent avalua el procés, no només el final.
  • L’infant participa en el procés de creació de la rúbrica d’avaluació.
  • L’infant elabora un pla personal de treball i reflexió.
  • L’infant s’autoavalua i coavalua.

  - Participants en els processos d’avaluació, per exemple:

  • L’avaluació de les experiències d’aprenentatge es realitza en equip (no la realitza un sol docent, sinó un equip de docents).
  • Els infants i joves participen en el disseny de l’avaluació.
  • La família participa de l’avaluació de l’infant (mitjançant reunions, pautes d’observació, graelles...).

  - Informes del procés i dels resultats dels aprenentatges de cadascun dels infants i joves que contempli la doble valoració: la normativa segons uns objectius estandarditzats i, especialment, la criterial en funció de les seves capacitats i característiques individuals.

  RESULTATS OBSERVATS