Eix 1

Propòsit i plantejaments institucionals

Veure criteris

Criteri 1

Orientació com a escola inclusiva i orientadora

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 1.1 Com potencia el centre educatiu experiències d’aprenentatge rellevants, gratificants i empoderadores per a tots els infants i joves?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Existència d’un PEC que fomenti i garanteixi una atenció educativa i de qualitat per a tots els alumnes.

  - Existència d’una Comissió d’Atenció a la Diversitat.

  - Protocol per dur a terme tutories individualitzades que permeten als docents conèixer cada infant i les seves experiències, interessos i potencialitats.

  - Protocol perquè cada infant pacti amb un tutor/a el seu full de ruta, itinerari o pla personalitzat.

  - Protocol per fer seguiment del full de ruta o itinerari personal de cada infant.

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Detecció preventiva i proactiva de les necessitats dels infants i joves.

  - Disseny d’entorns d’aprenentatge flexibles que ofereixin opcions variades per donar una resposta ajustada a les necessitats dels infants i joves.

  - Incorporació de propostes relacionades amb el Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA):

  1. PRINCIPI I: Proporcionar múltiples maneres de representació (El “QUÈ” de l'aprenentatge). 
  2. PRINCIPI II: Proporcionar múltiples maneres per a l'acció i l'expressió (El “COM” de l'aprenentatge).
  3. PRINCIPI III: Proporcionar múltiples maneres de comprometre's (El “PERQUÈ” de l'aprenentatge). 

  En conseqüència, programació de les activitats docents en el marc d’entorns d’aprenentatge flexibles i amb concrecions multinivell. 

  - Adequació de les mesures i els suports de l’escola a les característiques dels alumnes:

  • Mesures i suports universals.
  • Mesures i suports addicionals.
  • Mesures i suports intensius.

  - Taxa d’infants i joves que participen en la tutoria individualitzada, en què els docents coneixen les seves experiències, interessos i potencialitats.

  - Taxa d’infants i joves amb plans individualitzats.

  - Percentatge dels plans individualitzats subjectes a un seguiment regular per part dels infants i joves i els docents. 

  - Inclusió, com a indicador de resultats, de l’anàlisi específica d’infants i joves que presenten més dificultats i comprovació de la millora d’aquest alumnat en relació amb el seu PI.

  - Taxa d’absentisme d’infants i joves en risc d’exclusió social (SIC).

  - Taxa d’abandonament d’infants i joves en risc d’exclusió social (SIC).

  - Taxa/índex de traçabilitat dels exalumnes del centre.

  RESULTATS OBSERVATS